O projektu

Tanec školám je dlouhodobý umělecko-vzdělávací projekt, který je společnou iniciativou Tance Praha a Vize tance. Jeho cílem je šířit povědomí o Taneční a pohybové výchově (TPV), určené pro první a druhý stupeň základních škol, podporovat její výuku a zavádění do školních vzdělávacích programů. V neposlední řadě je to i porovnávaní zkušeností z výuky, sdílení metodiky a hledání nových možností TPV.

Tanec Praha začal s pilotní výukou TPV již roku 2006 a dosud působil celkem na čtyřech pražských školách. V současnosti probíhá kontinuální výuka v pravidelných hodinách na ZŠ Cimburkova (od r. 2006) a ZŠ a MŠ Jarov, V Zahrádkách (od. r. 2009). Výuku vedou lektoři, profesionální tanečníci a pedagogové, jejichž uměleckou kvalitu garantuje Tanec Praha.

Projekt Tanec školám 2017 přináší nový formát výuky s cílem umožnit většímu počtu škol zapojit se do vzdělávacího programu Taneční a pohybové výchovy. Kontinuální vyučování TPV proto nahradí bloková – projektová výuka, v podobě intenzivních tříměsíčních cyklů na jaře a na podzim 2017. Vyústěním jarního bloku bude veřejná prezentace dětí s pedagogy v okolí škol jako společná akce zapojených škol při příležitosti Mezinárodního dne tance.

Přínos projektu Tanec školám spočívá také v šíření povědomí o současném tanci a rozvíjení schopností percepce tohoto druhu umění. Stejně důležitým posláním je také vzdělávaní a rozšíření okruhu tanečních umělců, pro které je TPV možností dalšího uplatnění jako součást regulérní umělecké praxe a získání pedagogických zkušeností. Tanec školám je jedinečnou příležitostí v propojení inspirativního uměleckého a školského prostředí a zavádění nových forem kreativity a osobnostního rozvoje do vzdělávacího procesu dětí.

Inspiraci pro tento projekt jsme čerpali v evropských zemích, kde je aktivní působení umělců na školách běžné. V Čechách se různé formy alternativního pohybového vzdělávaní vyučují na školách v Praze, Žďáru nad Sázavou, Kutné Hoře, Jablonci nad Nisou, Karlových Varech aj. Dlouhodobá kreativní práce s dětmi vytváří jejich vztah k umění a v neposlední řadě napomáhá prevenci před řadou patologických jevů v dnešní společnosti.

Co je Taneční a pohybová výchova

Taneční a pohybová výchova (TPV) je nabídkou alternativně - vzdělávacího programu, jehož cílem je rozšířit možnosti aktivního pohybu dětí, podpořit jejich přirozené pohybové schopnosti a dávat příležitost pro tvořivé a osobité sebevyjádření pohybovými prostředky.

TPV byla začleněna jako doplňující vzdělávací obor v rámci estetické výchovy do Rámcového vzdělávacího programu opatřením ministra školství s účinností od 1. 9. 2010 (část 5.10.5). Umožňuje školám obohatit vzdělávací obsah základního vzdělání v oblasti Umění a kultura.

Taneční a pohybová výchova zahrnuje tyto oblasti: Pohybová průprava / Prostorové cítění / Vzájemné vztahy / Pohyb s předmětem / Pohybové a taneční hry / Hudba a tanec / Improvizace.

Vzdělávací obsah TPV podporuje rozvoj kreativity žáků prostřednictvím tance, který vychází z přirozeného pohybu. TPV využívá specifik taneční tvorby k formování dětské osobnosti, vytváří trvalé vazby mezi myšlením, emocemi a fyzickou stránkou dítěte, harmonizuje jeho tělesný vývoj a rozvíjí inteligenci těla. Učí vnímavosti vůči prostředí, podporuje rozvoj sociální inteligence. Vede žáky od spontánního pohybu k vědomému používaní těla a ke kultivování pohybu.

Tanec je umění, které vyjadřuje citové hodnoty pohybem – hlavním tématem jsou tedy citové hodnoty, tvůrčí proces, nikoli výsledek. TPV se nezaměřuje na taneční styly, výuku výsledných pohybových tvarů, na prvenství, rychlost či úspěch, ale nabízí soustředění, sebepoznávaní, úctu k druhým, péči o společně sdílený prostor. Pro děti, které si vytvořily negativní vztah k pohybovým činnostem, protože nevynikají ve výkonnostně orientovaných disciplínách tělesné výchovy, nabízí TPV individuální cestu k pohybové aktivitě a možnost uplatnění jejich tvůrčího, citového nebo estetického potenciálu. Více o TPV zde

Metodické principy TPV jsou zakomponovány do výuky vždy individuálně, v souladu s umělecko-pedagogickou metodou lektora. Právě osobitý přístup tanečního umělce, vycházející z jeho umělecké tvorby, profesionálních zkušeností a pedagogické praxe, je v projektu velkým přínosem.

Taneční a pohybová výchova pomáhá školám naplňovat cíle základního vzdělání a podpořit kreativní realizaci průřezových témat. Rodičům zpestřit a rozšířit vzdělávací nabídku pro jejich děti. Učitelům poskytuje nové podněty pro utváření pozitivního klimatu ve školní třídě a také jiný pohled na své žáky. Nabídka TPV v učebních plánech školy je nepochybně známkou individuálního přístupu k žákům, inovativnosti a progresivní orientace školy, kterou rodiče určitě ocení.